iBob Loader
Zákaznická linka:Tel: +420 733 737 288
Váš košík je prázdný
Dárkové sady Tomas Bohman

GDPR - Ochrana osobních údajů

1. Základní ustanovení

1.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (Obecné nařízení o ochraně údajů) a poučení subjektů údajů (dále jen: „GDPR”) je: TPC Bohman s.r.o.,  se sídlem třída Tomáše Bati 283,  Louky, 763 02 Zlín, IČ 01793161, DIČ: CZ01793161, dále jen: („správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou: 

 Tomáš Prchal, e-mail: info@ibob.cz, telefon: +420 733 737 288

1.3.  Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4.  Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.  

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1.  Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je: 

  • 3.1.1. plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR 
  • 3.1.2.oprávněný zájem správce na poskytování a zasílání obchodních sdělení podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3.2. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

3.3.  Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

4. Doba uchovávání údajů

4.1.  Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).

4.2.  Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

5.1.  dodavatelé, zasílatelé zboží, účetní, správce e-shopu.

5.2.  podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy.

5.3. zajišťující služby provozování e-shopu (iBOB) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu.

6. Vaše práva 

6.1.  Za podmínek stanovených v GDPR máte

  • 6.1.1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
  • 6.1.2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • 6.1.3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
  • 6.1.4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR 
  • 6.1.5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
  • 6.1.6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

6.2.  Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

7. Podmínky zabezpečení osobních údajů 

7.1.  Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.2.  Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména technického zabezpečení počítačových úložišť dat, hesla, antivirový program, šifrování, zálohy, apod.

7.3.  Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8. Kupující souhlasí

8.1. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

8.2. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8.3. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9. Závěrečná ustanovení

9.1.  Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

9.2.  S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

9.3.  Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a. 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2019.

 

 

Dárkové sady Tomas Bohman